MANTU ing PANDEMI COVID-19

Mantu, inggih punika adicara ingkang katindakaken kanthing rawuhaken sanak-sedulur, tangga pitepangan saha tamu undhangan ingkang saperlu paring donga pangestu saha panjurung dhumateng ingkang kagungan damel. Wonten tradhisi adat kabudayan Jawa, adicara mantu sampun katindakaken wiwit jaman kala rumiyin. Ukara mantu ngemute gessing dieman-eman metu. Tegesipun adicara “mantu” bakal kalaksanan menawi dipun tindakaken kanthi sarana bealanupaya kang ageng utawi boten sekedhik.Amargi piyantun ingkang kagungan acara mantu kedah nyamaptakaken sedaya ubo rampe ingkang kangge nyekapi kabetahan-kabetahanipun, ngengingi Mantu punika ngempalaken kathah para rawuh.Wekdalipun ugi sampun katemtoakekn sakingdinten-dinten kapungkur karantam dening kaluwarga, adat saben ugi dipun padosi saking ngendikanipun “para berjangga” ngengingi wekdal-wekdal tartamtu ingkang kalebet dinten sae.

WulanBesar, salah satunggaling wekdal ingkang padatanipun kapilih kangge nggelar adicara mantu. Sae kangge mantu karana ijab qobul menapa dene supitan, kathah ingkang badhe nindakaken acara Mantu. Kalamun mekaten ing wekdal-wekdal punika, adi cara mantu utawi hajatan dereng saged dipun tindakaken kados tahun-tahun kapengker. Mliginipun wontening Kabupaten Wonogiri, kasus Pandemi Covid-19 ndadosaken sedaya kegiatan ingkang saged ngempalaken piyantun kathah boten saged kalampahan, kalebet mantu.

Manut saking Surat Edaran Bupati Wonogiri nomor: 433.1/3523 perihal: Upaya Memaksimalkan Percepatan Penangan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto ngedalaken aturan ingkang kaserat wonten ing Surat Pemberutahuan Nomor: 433/989/2020 ingkang Pokok Wosipun bab IjinHajatan.

Surat edaran saking Pemerintah Desa Mojopuro

Sosialiasi saking Kepolisian kaliyan Pemdes Mojopuro

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan